Vacature

Projectmanager

 • Apeldoorn
 • 12 maanden (+ optie verlenging)
 • 36u
 • 01-09-2022

Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Projectmanager.

Standplaats: Apeldoorn
Startdatum: 01-09-2022
Einddatum: 31-08-2023
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Uren per week: 36

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat hun wettelijke taak. Deze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Opdrachtomschrijving
De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming. De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De projectmanager legt verantwoording af aan de programmamanager en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde kaders. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving specifiek
Het programma “3D basismodel fysieke leefomgeving” beoogt het realiseren van het 3D-deel van het datafundament in het kader van de investeringsaanvraag voor data-gedreven volkshuisvesting- en ruimtelijk beleid binnen de kaders van de WAU initiatieven.

De voorgestelde informatiebasis voor datagedreven volkshuisvesting en ruimtelijke ordening beleid bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een 3D-basismodel van de fysieke leefomgeving
2. Federatieve verrijking van het 3D-basismodel
3. Het ondersteunen bij het gebruik van de informatiebasis

Uitvoering ligt deels bij ketenpartners van het Kadaster, welke tevens zijn betrokken bij de realisatie. Ook zullen deze partners in de governance een prominente rol hebben. Een deel wordt uitgevoerd door leveranciers en leden van Geobusiness. Samenwerking met de laatst genoemde partijen is essentieel voor het realiseren van de geschetste resultaten maar ook zeker om gebruik te maken van hun kennis- en ontwikkelkracht. Andere overheden (inclusief publieke) uitvoerders zijn belangrijke afnemers van het 3D-basis data. Deze partijen dienen een afnemers- en gebruikersrol te krijgen.

Verantwoordelijkheden

 • Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast.
 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is.
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren.
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues.
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan).
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan.
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realis
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.


Eisen

 • Je bent vanaf 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 inzetbaar voor 36 uur per week.*
 • Je voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe.
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile (practiconer niveau).
 • Minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement.
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.
 • Aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld.
 • Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement.
 • Je hebt aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond. Dit zowel op het vlak van Business, IT en de combinatie hiervan.
 • Aantoonbare kennis van verandermanagement.


Wensen

 • Je geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
 • Je beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe jij deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
 • Je toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door jou geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

*De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven.


Interesse? Reageer dan snel met een motivatie en relevant Nederlands CV!

Solliciteer nu

 • Persoonsgegevens

 • Contactgegevens

 • Motivatie

 • Bijlage

Sollicitatie procedure

 • Solliciteer op een vacature
 • Persoonlijke kennismaking met Ormer ICT
 • Start met je nieuwe uitdaging

Toch op zoek naar iets anders?

Bekijk andere vacatures